Πολιτειακή Βίβλος 'Β


Η 2η πρόταση της "Γαλάζιας" Βίβλου (χωρίς πολιτικά κόμματα), θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της 1ης πρότασης.