Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Our message to the inhabitants of FYROM - Το μήνυμα μας προς τους κατοίκους του κράτους των Σκοπίων

* Our political message is written in English and Greek language – Το πολιτικό 
μήνυμα μας είναι γραμμένο στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.


Athens, 21/9/2018 


We inform the residents and officials of the neighboring state of FYROM, for the gravity of situation and the negative developments that the disagreement between our states and people in the long term about the name of Macedonia will bring, especially if you vote in favor the recent agreement of  Prime Ministers, Zaef and Tsipras on the name Northern Macedonia”.

Firstly we will mark certain important scientific truths which you can confirm making a unbiasedresearch in the countless available historical sources:
1.     The word 'Macedonia' is derived from an ancient Greek word 'Makednos', meaning high and hence. So probably that’s why the ancient Greek inhabitants named their area as Macedonia (the land of tall man).
2.     The Macedonians were Greek Aeolian origin.
3.     The Macedonians participated in the ancient Olympic Games in which the right to participate had only Greeks.
4.     Alexander the great expanded the Macedonian empire having the title <Emperor of the Greeks>, which formally recognized at the Greek National Congress of Corinth.
5.     The word Alexander means 'Protector of Men' and is derived from the ancient Greek word Alexo + Aneer (Alexo or Alexi means protecting/protection, Aneer or Andras or Andros means Man. So the complete word should be Alex(o)andros or Alex(i)andros, but the etymology and abbreviation is Alexandros). Similar complex Greek words is as follows: Alexikeraunon = protection against lightning, Alexibrochion = Protection from rain, Alexilion = sun protection, Alexisfairon = protection against bullets, Alexiptoton = protection against drop, etc. but also the name of Alexander’s father, Filippos comes from the etymology of the words Filos + Ippos = Friend+Horse (but again the abbreviation is Filippos and not Fil(os)ippos). Besides many Greek names came from compound words and had some special meaning.
6.     The language of the Macedonians was Greek, mixed Aeolian and Doric dialect, but also Homeric. About their language we know from several historical sources, including the New Testament (Epistles of Apostle Paul to the Thessalonians).
7.     All ancient Macedonian monuments only have Greek inscriptions.
8.     The geographical region of Macedonia was historically located in present-day North Greece. Natural borders were established and defined by the Pindus mountains and the Prespa Lakes to the West and Northwest, the mountain Olympus in the South, the mountain Pageon to the East and the mountains Voras, Kerkini and Orvilos to the North. The later geographical delimitation of the 19th century that includes the current state of FYROM and part of Bulgaria is completely unscientific and unsubstantiated. 
9.     During the period of ancient Macedonia, and more specifically the era of Alexander the Great, in the region of the present state of Skopje in the South and the Central was the Kingdom of Paeonia, while in the northern part was the Kingdom of Dardania.
10.  The kingdoms of Paiones (or Paeonians) and Dardanians were conquered by Alexander the Great before starting his campaign against the Persian Empire.
11.  The 6th and 7th century AD recorded the arrival of several Albanian, Slavic and Bulgarian tribes in the Balkans.
12.  The first official claim of alleged Macedonian identity and land on behalf of the Bulgarian Guerillas (Committer’s) who self-identified as “Macedonian” was with the rebellion of the Prophet Elijah (I linden), at 1903 against the Otoman Empire and the main goal was the creation of the “Great” Bulgaria. However, at the same revolution also involved Slavs (mainly Communists), but they had a different goal since they claimed an autonomous state of Macedonia. Of course all these rebels acted against the true Macedonians (ie the Greeks) and against Greece. 
13.  After the end of World War II, in 1946, the Kingdom of Yugoslavia was renamed to "Federal Republic of Yugoslavia" and formed Communist Government, under the rule of the Hazard-Hebrew, Josef Tito. The same period has promoted "Vardar Banovina Region" under the name "Peoples Republic of Macedonia". The goal was getting with possible future war the real Greek Macedonia and the outlet to the Aegean Sea.
14.  In 1993, upon the recommendation of the Security Councilby and decision of the General Assembly at the United Nations, the new state of the former Yugoslavia was approved without an official name. However this state can use temporary and informally the provisional designation <Former Yugoslav Republic of Macedonia> until finding an agreed and permanent solution.
15.   In the State of FYROM live in majority people of Albanian, Bulgarian and Slavic origin, but also many tribes of Gypsies. Of course they are not Greeks and discendands of ancient Macedonians.


After all these elements that we expressed above we would like to inform you that as a Greek Citizens we are extremely annoyed that your State (apparently with yours approval), trying to steal our history and our identity. You can see by yourself the reactions at the constant and numerous demonstrations of Greek people across the globe. You should know that we will consider you as our enemies if you insist on this unaccetable and malicious attitude.
Also be aware that for us, the Greeks, the signatures of our present Government – with corresponding of yours – have no value once we consider them as a betrayal and at the appropriate time we will condemn those responsible officials ( Prime Minister, Foreign Minister, etc.), to long-term imprisonment.As a simple example of our motions we mention that you will feel also angry if someone tried to use your family name forgery to distract the estate or your kids, or if someone was copying the name of your company to won a share of the profits.

Indeed, we know that the next stage after the formalization of the problem with the name of your state will be the turmoil in our region and the war.

At this point it is necessary to inform you that the designs for the autonomous and 
"Great" Macedonia is very old and actually have prepared from the Hazards (or Ashkenazi) 
speculators and moneylenders of  Globalization (such as Stanley, Rothschild, Solomon bro, 
Rockefellers, Bauer, Morgan, Sachs, George Soros etc). They finance and influence your 
Governments, like ours and they will virtually control the new State they want to create. 
They are the same criminals who spearheaded the dissolution of Yugoslavia, the Division 
of Cyprus, the destruction of Libya and Syria and they are financing the Islamic fanatics 
(such us ISIS), and the mass migration of Muslims in Europe.
They are doing all these for a variety of reasons and for the benefit of their international gang called as NWO (New World Order), however we must note that if it is necessary we will fight for our homeland and our history, as we did countless times in the past.

Are you willing to fight and perhaps die for something that doesn't belong to you? Is it worth risking your life for the interests of Hazards Satanists of Globalisation?

There is an alternative route that will lead us to peace, in friendship and Alliance. 
You can choose a name that relates to your history as "Republic of Paeonia & Dardania" 
or "Republic of Vardar Banovina" or even "Republic of Vardarska". 


In such a case we, the Greek citizens, will accept you as our friends and allies and will push the future democratic Governments of our country to conclude agreements of peace and security with your State. Neither will we prevent your desires – if you wish – to join NATO and the EU. It would be desirable if your choice based on truth, morality, righteousness and the way of peace. 


Otherwise we know what will happen and we'll be ready for it with a famous 
answer – at least for those who have basic knowledge of history – and have used by 
our ancestors against the mighty Persian-Babylonian Empire: “MOLON LAVE”TRUE DEMOCRACY

Greek Citizens Movement

-----------------------------------------------------

Αθήνα, 21/9/2018

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και αξιωματούχους του γειτονικού κράτους της ΠΓΔΜ (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μπανόβινα), για την σοβαρότητα της κατάστασης και τις αρνητικές εξελίξεις που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα η φιλονικία μεταξύ των κρατών και των λαών μας σχετικά με το όνομα της Μακεδονίας, πόσο μάλλον αν ψηφίσετε υπέρ της πρόσφατης συμφωνίας των πρωθυπουργών Ζάεφ και Τσίπρα για το όνομα «Βόρεια Μακεδονία».

Καταρχήν θα σημειώσουμε κάποιες σημαντικές επιστημονικές αλήθειες τις οποίες μπορείτε να επιβεβαιώσετε κάνοντας μια αμερόληπτη έρευνα στις πάμπολλες διαθέσιμες ιστορικές πηγές:

1.Η ίδια η λέξη «Μακεδονία» πιθανότατα προέρχεται από μια αρχαία δωρική λέξη, την Μακεδνός, που σημαίνει ψηλός και ως εκ τούτου η Μακεδονία ονομάστηκε έτσι από τους αρχαίους Έλληνες κατοίκους της.

2. Οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, Αιολικής καταγωγής.

3. Οι Μακεδόνες συμμετείχαν στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο Έλληνες.

4. Ο Μέγας Αλέξανδρος επέκτεινε την Μακεδονική αυτοκρατορία έχοντας τον τίτλο «Αυτοκράτωρ των Ελλήνων», που εξέλαβε τυπικά στο πανελλήνιο συνέδριο της Κορίνθου.

5. Η λέξη Αλέξανδρος σημαίνει «Προστάτης των Ανδρών» και προέρχεται από την σύνθετη αρχαία ελληνική λέξη Αλέξω+Ανήρ. (Παρόμοιες σύνθετες ελληνικές λέξεις είναι οι εξής: Αλεξικέραυνον=Προστασία από κεραυνούς, Αλεξιβρόχιον=Προστασία από βροχή, Αλεξήλιον=Προστασία από τον ήλιο, Αλεξίσφαιρον=Προστασία από σφαίρες, Αλεξίπτωτον=Προστασία από πτώση κτλ. Αλλά και το όνομα του πατέρα του Μέγα Αλέξανδρου, του Φιλίππου προέρχεται από την ετυμολογία των λέξεων Φίλος+Ίππος= ο φίλος των αλόγων. Άλλωστε πολλά ονόματα Ελλήνων προέρχονταν από σύνθετες λέξεις και είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία).

6. Η γλώσσα των Μακεδόνων ήταν ελληνική, αιολικής και δωρικής διαλέκτου αλλά με πολλά χαρακτηριστικά της ομηρικής. Το γεγονός ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν ελληνικά το γνωρίζουμε από πολλές ιστορικές πηγές, μεταξύ αυτών και από την Καινή Διαθήκη (επιστολές Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς).

7. Όλα τα αρχαία Μακεδονικά μνημεία έχουν μόνο Ελληνικές επιγραφές.

8. Η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας ήταν ανέκαθεν αυτή που βρίσκεται στην σημερινή ελληνική επικράτεια. Τα φυσικά της σύνορα καθορίζονταν και καθορίζονται από την οροσειρά της Πίνδου και τις λίμνες των Πρεσπών στα δυτικά και βορειοδυτικά, το όρος Όλυμπος στον νότο, το Παγκαίον όρος στα ανατολικά και τα όρη Βόρας, Κερκίνη και Όρβηλος προς βορά. Η μεταγενέστερη γεωγραφική οριοθέτηση της κατά τον 19ο αιώνα που περιλαμβάνει το σημερινό κράτος της ΠΓΔΜ και τμήμα της Βουλγαρίας, είναι εντελώς αντιεπιστημονική και αβάσιμη.

9. Κατά την περίοδο της αρχαίας Μακεδονίας, και πιο συγκεκριμένα την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην περιοχή του σημερινού κράτους των Σκοπίων, στο νότιο και κεντρικό τμήμα του ήταν το Βασίλειο της Παιονίας, ενώ στο βόρειο τμήμα βρισκόταν το Βασίλειο των Δαρδάνων.

10. Τα βασίλεια των Παιόνων και Δαρδάνων κατακτήθηκαν από τον Μέγα Αλέξανδρο πριν ξεκινήσει την εκστρατεία του εναντίον της Περσικής αυτοκρατορίας.
11. Τον 6ο και 7ο αιώνα μΧ καταγράφεται η άφιξη διάφορων αλβανικών, σλαβικών και βουλγαρικών φυλών στα Βαλκάνια.

12. Η πρώτη επίσημη διεκδίκηση της δήθεν Μακεδονικής ταυτότητας και γης εκ μέρους των Βουλγάρων Κομιτατζήδων που αυτοπροσδιορίζονταν ως Μακεδόνες έγινε με την εξέγερση του Προφήτη Ηλία (Ίλιντεν), το 1903 ενάντια στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία και στόχος τους ήταν η δημιουργία της "Μεγάλης" Βουλγαρίας. Ωστόσο στην ίδια εξέγερση συμμετείχαν και Σλάβοι (κυρίως κομμουνιστές), που είχαν όμως διαφορετικό στόχο αφού αυτοί επεδίωκαν ένα αυτόνομο κράτος της Μακεδονίας. Ασφαλώς όλοι αυτοί οι στασιαστές ενεργούσαν εις βάρος των πραγματικών Μακεδόνων (δηλαδή των Ελλήνων) και εις βάρος της Ελλάδας. 

13. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, το 1946, το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας μετονομάστηκε σε «Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας» και σχηματίστηκε κομμουνιστική κυβέρνηση, υπό τον Χαζαροεβραίο Ιωσήφ Τίτο. Την ίδια περίοδο ενέταξε την περιοχή της «Vardar Banovina» με την ονομασία «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο στόχος του ήταν η υφαρπαγή με πιθανό μελλοντικό πόλεμο των εδαφών της πραγματικής ελληνικής Μακεδονίας και η έξοδος προς το Αιγαίο.

14. Το 1993, κατόπιν της σύστασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, το νέο κράτος των Σκοπίων έγινε δεκτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στον ΟΗΕ, χωρίς επίσημη ονομασία. Ωστόσο ανεπίσημα θα μπορεί να χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία <Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας> έως ότου εξευρεθεί μια συμφωνημένη και μόνιμη λύση.

15. Στο κράτος της ΠΓΔΜ ζουν κατά πλειοψηφία άτομα αλβανικής, σλαβικής και βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και πολλές φυλές αθίγγανων. Ασφαλώς ουδεμία σχέση έχουν με τους Έλληνες, άρα και με τους αρχαίους Μακεδόνες.Μετά από όλα αυτά τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ως λαός είμαστε εξαιρετικά ενοχλημένοι που το κράτος σας (προφανώς με την έγκριση σας), προσπαθεί να μας κλέψει την ιστορία και την ταυτότητα μας. Μπορείτε να διαπιστώσετε αυτό που σας λέμε από τις συνεχείς και πολυπληθείς διαδηλώσεις του ελληνικού λαού σε όλη την υφήλιο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς δεν θα πάψουμε να σας θεωρούμε εχθρικούς όσο θα επιμένετε σε αυτήν την κακόβουλη στάση.

Επίσης να γνωρίζετε ότι για εμάς τους Έλληνες Πολίτες, οι συμφωνίες και οι υπογραφές της παρούσας κυβέρνησης μας με την αντίστοιχη δική σας δεν έχουν καμία αξία αφού τις θεωρούμε προδοτικές και την κατάλληλη ώρα θα καταδικάσουμε τους υπεύθυνους αξιωματούχους (Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών κ.α.), σε μακροχρόνια φυλάκιση και καταναγκαστική κοινωφελής εργασία.

Ως ένα απλό παράδειγμα των συναισθημάτων μας θα αναφέρουμε ότι το ίδιο θα νιώθατε και εσείς αν κάποιος προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει με πλαστογραφία το οικογενειακό σας όνομα για να σας αποσπάσει την περιουσία ή τα παιδιά σας ή αν κάποιος αντέγραφε το όνομα της επιχείρησης σας για να αποσπάσει μερίδιο από τα κέρδη σας.

Μάλιστα γνωρίζουμε ότι το επόμενο στάδιο μετά την επισημοποίηση του ζητήματος με το όνομα θα είναι η αναταραχή στην περιοχή μας και ο πόλεμος.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να σας ενημερώσουμε ότι τα σχέδια για την αυτόνομη και "Μεγάλη" Μακεδονία είναι πολύ παλιά και τα έχουν προετοιμάσει οι Χαζάροι κερδοσκόποι και τοκογλύφοι της Παγκοσμιοποίησης (όπως οι Στάνλευ, Ρότσιλντ, Σόλομονς, Ροκφέλερς, Λοέμπ, Μόργκαν, Λαζάρντ, Σάκς, Μπάουερ, Σόρος κτλ). Αυτοί χρηματοδοτούν και επηρεάζουν τις κυβερνήσεις σας, όπως και τις δικές μας και αυτοί είναι που ουσιαστικά θα ελέγχουν το νέο κράτος που θέλουν να δημιουργήσουν. Οι ίδιοι εγκληματίες είναι που προώθησαν την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, την διχοτόμηση της Κύπρου, την καταστροφή της Λιβύης και της Συρίας και αυτοί είναι που χρηματοδοτούν τους φανατικούς ισλαμιστές και την μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων στην Ευρώπη.

Όλα αυτά τα κάνουν για διάφορους λόγους προς όφελος της διεθνούς συμμορίας τους, τα οποία για λόγους συντομίας δεν θα αναφέρουμε στο παρόν κείμενο, ωστόσο θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε για την πατρίδα και την ιστορία μας, όπως κάναμε αμέτρητες φορές στο παρελθόν.

Εσείς είστε διατεθειμένοι να πολεμήσετε και ίσως να πεθάνετε για κάτι που δεν σας ανήκει; Αξίζει να ρισκάρετε την ζωή σας για τα συμφέροντα των Χαζάρων σατανιστών της «Νέας Τάξης»;

Υπάρχει εναλλακτική οδός που θα μας οδηγήσει στην ειρήνη, στην φιλία και στην συμμαχία. Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα που αφορά την ιστορία σας όπως «Δημοκρατία της Παιονίας & Δαρδανίας» ή «Δημοκρατία της Μπανόβινα» ή ακόμα «Δημοκρατία της Βαρντάρσκα».

Σε μια τέτοια περίπτωση εμείς, οι Έλληνες Πολίτες, θα σας δεχτούμε ως φίλους και συμμάχους μας και θα πιέσουμε τις μελλοντικές δημοκρατικές κυβερνήσεις μας να συνάψουν συμφωνίες ειρήνης και ασφάλειας με το κράτος σας. Ούτε θα σταθούμε εμπόδιο αν εσείς επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Θα είναι ευχής έργον αν η επιλογή σας κινείται με βάση την αλήθεια, το ήθος, την δικαιοσύνη και τον δρόμο της ειρήνης.

Σε αντίθετη περίπτωση γνωρίζουμε τι θα επακολουθήσει και θα είμαστε έτοιμοι για αυτό με μια απάντηση που είναι πασίγνωστη – τουλάχιστον για όσους έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας – και που χρησιμοποίησαν οι πρόγονοι μας απέναντι στην φοβερή Περσο-Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου