Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

Crollo di un ponte a Genova - Collapse of a bridge in Genoa

* Το πολιτικό μήνυμα μας είναι γραμμένο στην Ιταλική, στην Αγγλική και στην 
Ελληνική γλώσσαOur political message is written in Italian, English and Greek 
language - lI nostro messaggio politico è scritto in italiano, inglese e lingua greca.


Atene, 20/8/2018 

Esprimiamo le nostre sincere condoglianze al governo italiano, al popolo italiano 
e ai parenti e amici delle vittime del crollo del vecchio ponte dei «Moranti» di 
Genova avvenuto la mattina del 14 agosto. 
 
Esprimiamo anche il nostro rispetto e apprezzamento ai vigili del fuoco, 
soccorritori, volontari e tutti coloro che sono coinvolti nello sforzo di salvare 
le persone intrappolate dal punto di calamità.
 
Purtroppo, temiamo che la politica di austerità cronica dell'UE, che dà priorità 
ai banchieri e alle bande di plutocrati verso il benessere e la sicurezza dei 
cittadini, sia la causa principale e l'autore morale della tragedia genovese, 
visto che l'Italia è uno dei paesi colpiti da queste politiche anti-umanitarie, 
ma rispettando la tristezza del popolo italiano, saremo estesi ulteriormente in 
questo capitolo politico-economico nero chiamato la falsa Unione democratica 
europea e la zona euro neofascista, in l'immediato futuro.
VERA DEMOCRAZIA
Movimento dei cittadini greci 


---------------------------------------------------------------------------------------Athens, 20/8/2018
We express our sincere condolences to the Italian
Government, the Italian people and the relatives and friends of the victims
of the collapse of the old bridge of «Moranti» in Genoa that happened on the
morning of 14 August.
We also express our respect and appreciation to firefighters, rescuers, 
volunteers and all those involved in the effort to rescue 
trapped people from the point of disaster.
Unfortunately, we fear that the chronic austerity policy of the EU, which gives 
priority to bankers and the gangs of plutocrats towards the well-being and security 
of citizens, is the main cause and moral perpetrator of the Genoese tragedy, as 
Italy is one of the countries affected by these anti-humanitarian policies, but 
respecting the sadness of the Italian people we will be extended further into this 
black political-economic chapter called the false democratic European Union and 
the new-fascist Euro zone, in the immediate future.
 
TRUE DEMOCRACY
Greek Citizens Movement

--------------------------------------------------------------------

Κατάρρευση γέφυρας στην Γένοβα της Ιταλίας
Αθήνα, 20/8/2018
Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια μας στην ιταλική κυβέρνηση,
στον ιταλικό λαό και στους συγγενείς και φίλους των θυμάτων από την
κατάρρευση της παλαιάς γέφυρας «Μοράντι» της Γένοβας που συνέβη το πρωί
της 14ης Αυγούστου.
Επίσης εκφράζουμε τον σεβασμό μας και την εκτίμηση μας στους πυροσβέστες,
τους διασώστες, τους εθελοντές και όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια
για την διάσωση των παγιδευμένων ανθρώπων από το σημείο της καταστροφής.
Δυστυχώς φοβούμαστε ότι η χρόνια πολιτική λιτότητας της Ε.Ε που δίνει
προτεραιότητα στους τραπεζίτες και στις κλίκες των πλουτοκρατών έναντι της
ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών είναι η βασική αιτία και ο ηθικός
αυτουργός για την τραγωδία της Γένοβας, καθώς η Ιταλία είναι μια από τις χώρες
που έχουν πληγεί από αυτές τις αντί-ανθρωπιστικές πολιτικές, ωστόσο σεβόμενοι
την θλίψη του Ιταλικού λαού θα επεκταθούμε εκτενέστερα σε αυτό το μαύρο
πολιτικοοικονομικό κεφάλαιο που ονομάζεται ψευτοδημοκρατική και
νεοφασιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη στο άμεσο μέλλον.
Για τους Έλληνες στην Ψυχή, στην Νόηση και στην Παιδεία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου